estudios descriptivos

Estudios descriptivos de traducción según Gideon Toury